Cursuri RSVTI

 

Home Despre noi HG 1340 2011 ISCIR ORDIN 130 2011 RSVTI Legea 64 2019 ISCIR Tarife ISCIR 2018 CR 1-2018 Autorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul A Reautorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul B Inscriere cursuri RSVTI Autorizare firme RSVTI Cursuri RSVTI Bucuresti Cursuri RSVTI Baile Felix Cursuri RSVTI Cluj Cursuri RSVTI Sibiu Cursuri RSVTI Sovata Bibliografie RSVTI Legislatie RSVTI Prescriptii Tehnice ISCIR - R Prescriptii Tehnice ISCIR - C Prescriptii Tehnice ISCIR - CR Hotarare 1139 2010 CNCIR Responsabil ISCIR - RSVTI Obligatiile RSVTI Documentatie RSVTI Inregistrarea instalatiilor ISCIR Obligaţiile unităţilor 130/2011 ORDIN 1001 2013 ORDIN 1404 2010 ORDIN 1007 2010 ORDIN 663 2010 ORDIN 2154 2009 Contact

 
Iso 9001

Obligatiile si drepturile operatorului RSVTI


Responsabilitatile operatorului RSVTI, persoana fizica/juridica

- conform Legii 64/2008 (Cap.III)
 Persoanele fizice sau juridice autorizate conform prevederilor prezentei legi au următoarele obligaţii şi responsabilităţi, după caz:
a) să presteze activităţile pentru care au fost autorizate, în limita competenţelor şi în condiţiile pentru care sunt autorizate;
b) să pregătească şi să asigure condiţiile pentru realizarea verificărilor tehnice a instalaţiilor/echipamentelor;
c) să folosească în lucrările aferente activităţilor pentru care au fost autorizate, potrivit prevederilor prescripţiilor tehnice, tehnologii de sudare stabilite prin proceduri de sudare aprobate de ISCIR, sudori autorizaţi ISCIR, precum şi personal autorizat ISCIR, care execută examinări prin mijloace sau metode nedistructive;
d) să întocmească documentaţia prevăzută de prescripţiile tehnice şi să o pună la dispoziţia deţinătorului/utilizatorului odată cu predarea/recepţia instalaţiei/echipamentului;
e) să informeze imediat producătorul sau deţinătorul/ utilizatorul despre orice neconformitate constatată;
f) să asigure realizarea lucrărilor de revizii, precum şi activităţile de reparaţii şi întreţinere, la termenele scadente;
g) să monteze şi/sau să instaleze instalaţii/echipamente numai dacă este emis şi se respectă avizul obligatoriu de instalare.

- conform Ordinului 382/2009 (Cap. IV)
  În exercitarea activităţii, persoanele fizice autorizate ca operator RSVTI au îndatorirea să supravegheze ca măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea, exploatarea, precum şi întreţinerea şi reparaţiile instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice aplicabile.
 În acest sens, în afara obligaţiilor prevăzute în cap. III din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul RSVTI mai are şi următoarele obligaţii specifice:
a) identificarea tuturor instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale deţinătorului/utilizatorului;
b) efectuarea demersurilor necesare în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor pentru care autorizarea funcţionării se face de către ISCIR, potrivit prescripţiilor tehnice aplicabile;
c) înregistrarea tuturor echipamentelor/instalaţiilor deţinătorului/utilizatorului, supuse autorizării ISCIR, la inspecţia teritorială de care aparţin;
d) admiterea funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, care se face de către operatorul RSVTI, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;
e) efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiile pentru care prescripţiile tehnice solicită acest lucru;
f) verificarea existenţei documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
g) întocmirea şi actualizarea evidenţei centralizate pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR;
h) instruirea şi examinarea anuală a personalului de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât şi cel instruit intern, în conformitate cu instrucţiunile de exploatare a instalaţiilor/echipamentelor ISCIR, puse la dispoziţie de către producători, şi cu instrucţiunile tehnologice ale liniei tehnologice în care este încadrată/încadrat instalaţia/echipamentul, puse la dispoziţie de către proiectantul liniei tehnologice;
i) afişarea la loc vizibil a instrucţiunilor de exploatare a instalaţiilor/echipamentelor ISCIR, precum şi a celor ale liniei tehnologice în care este încadrată/încadrat instalaţia/echipamentul;
j) oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice oficiale;
k) informarea în scris a conducerii deţinătorului/utilizatorului despre planul de verificări tehnice aferent anului următor, în vederea planificării condiţiilor de pregătire a instalaţiilor/echipamentelor;
l) urmărirea realizării în termen a dispoziţiilor date prin procese-verbale de verificare tehnică;
m) examinarea şi vizarea registrelor de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, în termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile;
n) pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale şi participarea activă la efectuarea acestora;
o) verificarea ca instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR să fie deservite de personal autorizat, conform cerinţelor prevăzute în prescripţiile tehnice aplicabile;
p) anunţarea de îndată a inspecţiei teritoriale de care aparţine despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţă;
q) participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele/instalaţiile ISCIR pe care le are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
 r) informarea în scris a inspecţiei teritoriale unde este înregistrată/înregistrat instalaţia/echipamentul, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deţinător de echipamente/instalaţii, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţă asupra acestor bunuri;
s) anunţarea inspecţiei teritoriale unde este înregistrată/înregistrat instalaţia/echipamentul, în vederea scoaterii din evidenţă în cel mult 15 zile de la data casării, precum şi prezentarea documentelor de casare;
t) întocmirea unui proces-verbal de oprire din funcţiune pentru instalaţiile care intră în conservare şi transmiterea acestuia la ISCIR în termen de 15 zile;
u) anunţarea în scris a conducerii deţinătorului/utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalaţii sau echipamente ISCIR din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;
v) anunţarea în scris a inspecţiei teritoriale care a eliberat autorizaţia, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării raporturilor contractuale cu deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului;
w) desfăşurarea activităţii cu respectarea obligaţiilor şi răspunderilor prevăzute în prescripţiile tehnice ISCIR şi în celelalte dispoziţii legale în domeniu.
 
În afara obligaţiilor persoanelor fizice autorizate, persoana juridică autorizată ca operator RSVTI are şi următoarele obligaţii specifice:
a) transmiterea către inspecţia teritorială a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnaţi pentru fiecare deţinător/utilizator;
b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizaţi să respecte obligaţiile prevăzute la alin. (2) şi cele din prescripţiile tehnice aplicabile;
c) informarea în scris a inspecţiei teritoriale emitente a autorizaţiei, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei.

Totodata, operatorii RSVTI au obligatiile si responsabilitatile specifice instalatiilor si echipamentelor pe care le au in supraveghere, conform prescriptiilor tehnice respective:

- conform PT A1-2010 Ap. de incalzit alim. cu comb. solid, lichid sau gazos cu puteri nominale      RSVTI are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    a) răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a aparatelor;
    b) să vizeze livretul aparatului, în cazul menţionat la art. 20, cu ocazia punerii în funcţiune, repunerii în funcţiune şi la verificările tehnice periodice ale acestuia;
    c) să verifice funcţionarea dispozitivelor de siguranţă la interval de 3 luni;
    d) să anunţe de îndată producerea unei avarii sau a unui accident la ISCIR.

- conform PT C1-2010 Cazane de abur, de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente (Art. 287)
 RSVTI are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a) raspunde, împreuna cu detinatorul/utilizatorul, de luarea masurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice privind siguranta în functionare a cazanelor;
b) sa vizeze lunar registrul de supraveghere prin aplicarea stampilei în registru;
c) sa verifice functionarea dispozitivelor de siguranta la interval de 3 luni si sa  mentioneze acest lucru în registru de supraveghere;
d) sa efectueze verificarea tehnica pentru care are acest drept conform art. 177 lit. b); verificarile la cazan se efectueaza dupa obtinerea împuternicirii scrise de la ISCIR;
e) sa transmita la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;
f) sa anunte de îndata producerea unei avarii sau a unui accident;
g) sa efectueze examinarea personalului de deservire, cu respectarea prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile.

- conform PT C2-2010 Arzatoare cu combustibili lichizi si gazosi (Art. 41)
 RSVTI are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
 a) raspunde, împreuna cu detinatorul/utilizatorul, de luarea masurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice privind siguranta în functionare a arzatoarelor;
b) sa vizeze livretul arzatorului, în cazul mentionat la art. 19, cu ocazia punerii în functiune, repunerii în functiune si la verificarile tehnice periodice ale acestuia;
c) sa anunte de îndata producerea unei avarii sau a unui accident la ISCIR.

- conform PT C4-2010 Recipiente metalice stabile sub presiune (Art. 155)
 RSVTI are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a) sa cunoasca legislatia si prescriptiile tehnice în vigoare care reglementeaza functionarea în conditii de siguranta a recipientelor;
b) raspunde, împreuna cu detinatorul/utilizatorul, de luarea masurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice privind siguranta în functionare a recipientelor;
c) sa urmareasca elaborarea si sa asigure existenta la fiecare loc de munca a instructiunilor tehnice interne privind exploatarea în conditii de siguranta a instalatiei/echipamentului, mentionate la art. 65;
d) sa asigure ca pentru utilizarea instalatiei/echipamentului este folosit numai personal de exploatare care îndeplineste conditiile mentionate la art. 66;
e) sa efectueze verificarile si încercarile la autorizarea functionarii si la verificarile tehnice periodice (conform perioadelor de scadenta acordate) la recipientele pentru care este împuternicit în scris de catre ISCIR sau la care, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, aceasta responsabilitate revine detinatorului/utilizatorului;
f) sa transmita la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;
g) sa urmareasca exploatarea recipientelor în conditii de siguranta, executarea reviziilor curente, a reparatiilor si a întretinerilor permanente, conform normativelor legale si prezentei prescriptii tehnice;
h) sa asigure ca dispozitivele de siguranta care echipeaza instalatia/echipamentul sunt verificate periodic în conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice;
i) sa urmareasca organizarea si sa participe la instructajele profesionale cu personalul de exploatare a recipientelor;
j) sa urmareasca pregatirea recipientelor în vederea efectuarii de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR a verificarilor si încercarilor si sa comunice la ISCIR datele de efectuare a acestora;
k) sa anunte la ISCIR avariile si accidentele produse la recipientele si sa participe la cercetarea acestora;
l) sa tina evidenta recipientelor si sa urmareasca pastrarea corespunzatoare a autorizatiilor de functionare (cartea recipientului-partea de exploatare).

- conform PT C6-2010 Conducte metalice sub presiune pentru fluide (Art. 157)
 RSVTI are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a) raspunde, împreuna cu detinatorul/utilizatorul, de luarea masurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice privind siguranta în functionare a conductelor;
b) sa vizeze registrul de supraveghere la interval de 3 luni prin aplicarea stampilei în registru;
c) sa verifice functionarea dispozitivelor de siguranta la interval de 3 luni;
d) sa efectueze verificarea tehnica pentru care are acest drept; verificarile conductelor se efectueaza dupa obtinerea împuternicirii scrise de la ISCIR;
e) sa transmita la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;
f) sa anunte de îndata producerea unei avarii sau a unui accident;
g) sa efectueze examinarea personalului de deservire, cu respectarea prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile.

- conform PT C8-2010 Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate (Art. 139)
 RSVTI are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a) sa cunoasca legislatia si prescriptiile tehnice în vigoare care reglementeaza functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor GPL;
b) raspunde, împreuna cu detinatorul/utilizatorul, de luarea masurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice privind siguranta în functionare a instalatiilor GPL;
c) sa urmareasca elaborarea si sa asigure existenta la fiecare loc de munca a instructiunilor tehnice interne privind exploatarea în conditii de siguranta a instalatiei GPL, mentionate la art. 62;
d) sa asigure ca pentru utilizarea instalatiei GPL este folosit numai personal de deservire care îndeplineste conditiile mentionate la art. 61 si 62;
e) sa urmareasca exploatarea instalatiilor GPL în conditii de siguranta, executarea reviziilor curente, a reparatiilor si a întretinerilor permanente, conform normativelor legale si prezentei prescriptii tehnice;
f) sa asigure ca dispozitivele de siguranta care echipeaza instalatia GPL sunt verificate periodic în conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice;
g) sa urmareasca organizarea si sa participe la instructajele profesionale cu personalul de deservire a instalatiilor GPL;
h) sa urmareasca pregatirea instalatiilor GPL în vederea efectuarii de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR a verificarilor si încercarilor si sa comunice la ISCIR datele de efectuare a acestora;
i) sa anunte la ISCIR avariile si accidentele produse la instalatiile GPL si sa participe la cercetarea acestora;
j) sa_tina evidenta instalatiilor GPL si sa urmareasca pastrarea corespunzatoare a autorizarilor de functionare (cartea recipientului).

- conform PT C9-2010 Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune (Art. 185)
 RSVTI are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a) raspunde, împreuna cu detinatorul/utilizatorul, de luarea masurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice privind siguranta în functionare a cazanelor;
b) sa vizeze registrul de supraveghere la interval de 3 luni prin aplicarea stampilei în registru;
c) sa verifice functionarea dispozitivelor de siguranta la interval de 3 luni si sa mentioneze acest lucru în registru de supraveghere;
d) sa efectueze verificarea tehnica pentru care are acest drept conform; verificarile la cazan se efectueaza dupa obtinerea împuternicirii scrise de la ISCIR;
e) sa transmita la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;
f) sa anunte de îndata producerea unei avarii sau a unui accident;
g) sa efectueze examinarea personalului de deservire, cu respectarea prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile.

- conform PT C10-2010 Conducte de abur si conducte de abur de joasa presiune (Art. 150)
 RSVTI are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a) raspunde, împreuna cu detinatorul/utilizatorul, de luarea masurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice privind siguranta în functionare a conductelor;
b) sa vizeze registrul de supraveghere la interval de 3 luni prin aplicarea stampilei în registru;
c) sa verifice functionarea dispozitivelor de siguranta la interval de 3 luni;
d) sa efectueze verificarea tehnica pentru care are acest drept; verificarile conductelor se efectueaza dupa obtinerea împuternicirii scrise de la ISCIR;
e) sa transmita la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;
f) sa anunte de îndata producerea unei avarii sau a unui accident;
g) sa efectueze examinarea personalului de deservire, cu respectarea prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile.

- conform PT R1-2010 Masini de ridicat (Art. 131)
 RSVTI are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a) raspunde, împreuna cu detinatorul/utilizatorul, de luarea masurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice privind siguranta în functionare a masinilor de ridicat;
b) sa vizeze lunar registrul de supraveghere prin semnarea si aplicarea stampilei în registru;
c) sa verifice lunar functionarea dispozitivelor de siguranta  si sa mentioneze acest lucru în registru de supraveghere;
d) sa efectueze verificarile tehnice conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, dupa obtinerea împuternicirii scrise din partea ISCIR;
e) sa transmita la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în  termen de 15 zile de la întocmire;
f) sa anunte de îndata producerea unei avarii sau a unui accident;
g) sa efectueze examinarea personalului de deservire si a personalului auxiliar de deservire, cu respectarea prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile; sa organizeze reexaminarea periodica anuala a personalului de deservire si a personalului auxiliar de deservire, sa participe în comisia de reexaminare si sa consemneze în autorizatie/carnet rezultatul examinarii;
h) sa coordoneze actiunea de ridicare a unei sarcini, în cazul în care aceasta se efectueaza cu ajutorul a doua masini de ridicat.

- conform PT R2-2010 Ascensoare (Art. 121)
 RSVTI are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a)sa urmareasca pregatirea ascensoarelor si a sarcinilor de încercare necesare pentru verificari tehnice si sa participe la efectuarea acestora;
b)sa supravegheze ascensoarele astfel încât acesteasa fie utilizate în conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice si ale documentatiei tehnice furnizate de montator;
c)sa verifice si sa vizeze lunar registrul de supraveghere a ascensorului;
d)sa urmareasca afisarea instructiunilor de exploatare si a altor marcaje necesare în locurile stabilite;
e)sa nu permita manevrarea ascensoarelor, acolo unde este cazul, de catre persoane neautorizate;
f)sa efectueze semestrial instruirea liftierilor, acolo unde este cazul;
g)sa tina evidenta liftierilor, acolo unde este cazul;
h)sa organizeze examinarea anuala a liftierilor si sa faca parte din comisia de examinare;
i)sa colaboreze la întocmirea planului de întretinere si revizie a ascensorului si sa urmareasca îndeplinirea acestuia la termenele prevazute;
j)sa urmareasca efectuarea verificarii cablurilor ascensorului, conform  prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile;
k)sa prezinte registrul de evident  a ascensoarelor, la cererea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR;
l)sa aduca la cunostinta  ISCIR în cazul schimbarii detinatorului ascensorului, datele de identificare ale noului detinator, caruia îi transmite cartea ascensorului.

- conform PT R8-2010 Ascensoare (Art. 85)
 RSVTI are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a) raspunde, împreuna cu detinatorul/utilizatorul, de luarea masurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice privind siguranta în functionare a scarii rulante si trotuarului rulant;
b)sa vizeze lunar registrul de supraveghere a scarii rulante/trotuarului rulant al carui model este prevazut în anexa 3 prin aplicarea stampilei în registru;
c)sa colaboreze la întocmirea planului de întretinere si revizie a scarii rulante/trotuarului rulant si sa urmareasca îndeplinirea acestuia la termenele prevazute;
d)sa urmareasca efectuarea verificarii cablurilor si lanturilor scarii rulante/trotuarului rulant, conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile;
e)sa aduca la cunostinta ISCIR în cazul schimbarii detinatorului scarii rulante/trotuarului rulant, datele de identificare ale noului detinator, caruia îi transmite cartea scarii rulante/trotuarului rulant.
f)sa urmareasca afisarea instructiunilor de exploatare si a altor marcaje necesare în locurile stabilite;
g)sa efectueze verificarile tehnice a scarii rulante/trotuarului rulant, dupa obtinerea împuternicirii scrise de la ISCIR;
h)sa transmita la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;
i)sa anunte de îndata producerea unei avarii sau a unui accident.


Termeni si conditii

Cursuri RSVTI. Asociatia Muntenia


Copyright © Asociatia-Muntenia. Toate drepturile rezervate.Continutul acestui site este proprietatea Asociatia-Muntenia. Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002