Cursuri RSVTI

 

Home Despre noi HG 1340 2011 ISCIR ORDIN 130 2011 RSVTI Legea 64 2019 ISCIR Tarife ISCIR 2018 CR 1-2018 Autorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul A Reautorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul B Inscriere cursuri RSVTI Autorizare firme RSVTI Cursuri RSVTI Bucuresti Cursuri RSVTI Baile Felix Cursuri RSVTI Cluj Cursuri RSVTI Sibiu Cursuri RSVTI Sovata Bibliografie RSVTI Legislatie RSVTI Prescriptii Tehnice ISCIR - R Prescriptii Tehnice ISCIR - C Prescriptii Tehnice ISCIR - CR Hotarare 1139 2010 CNCIR Responsabil ISCIR - RSVTI Obligatiile RSVTI Documentatie RSVTI Inregistrarea instalatiilor ISCIR Obligaţiile unităţilor 130/2011 ORDIN 1001 2013 ORDIN 1404 2010 ORDIN 1007 2010 ORDIN 663 2010 ORDIN 2154 2009 Contact

 
Iso 9001

HG 1340 2011 - ISCIR

HG 1340 2001 ISCIR actualizata 2019

 

 

HOTĂRÂRE Nr. 1340/2001 din 27 decembrie 2001

privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

 Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 12 septembrie 2019.

 Acte modificatoare:

HG nr. 668/2019; HG nr. 668/2014; HG nr. 559/2013; HG nr. 1139/2010; HG nr. 171/2010; HG nr. 1440/2009;

HG nr. 920/2009; HG nr. 182/2005

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 42 din Legea nr. 90/2001*) privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 ART. 1

 (1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică a cărui activitate principală este asigurarea, în numele statului, a măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2 - 4 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sediul ISCIR este în municipiul Bucureşti, str. Sfântul Elefterie nr. 47 - 49, sectorul 5.

(3) Patrimoniul ISCIR la data de 30 iunie 2010 este de 57.719.779 lei.

ART. 2

 Pentru realizarea obiectului de activitate, în domeniul său de competenţă, ISCIR exercită următoarele funcţii:

 a) de autoritate, prin care asigură controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniu şi a regimului de autorizare şi verificare tehnică;

 b) de reglementare, prin care asigură elaborarea actelor cu caracter normativ;

 c) de reprezentare, prin care asigură cooperarea şi schimbul de informaţii, pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate, potrivit legislaţiei în vigoare.

ART. 3

(1) În realizarea obiectului său de activitate, ISCIR are următoarele atribuţii principale:

 a) elaborează strategii şi programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR;

 b) elaborează, actualizează şi supune aprobării, în conformitate cu prevederile legii, prescripţii tehnice ce privesc condiţiile şi cerinţele tehnice referitoare la instalaţii şi echipamente şi/sau la activităţi de construire, montare/demontare, instalare, punere în funcţiune, exploatare, utilizare, sudare şi control nedistructiv, de supraveghere şi verificare tehnică în utilizare, de revizie, de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi echipamente, după caz;

c) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice şi de Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice sau juridice care realizează, pentru instalaţii şi echipamente, verificări tehnice în vederea autorizării/admiterii funcţionării, verificări tehnice în utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, activităţi de construire, montare, instalare, punere în funcţiune, supraveghere tehnică, lucrări de revizie, reparaţii şi de întreţinere; pentru instalaţiile/echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta şi

dispoziţiile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c^1) avizează, în condiţiile legii şi conform prescripţiilor tehnice, programe şi rapoarte tehnice, memorii şi documentaţii tehnice la instalaţii/echipamente;

d) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, funcţionarea instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1;

e) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, persoanele fizice care practică ocupaţiile prevăzute în anexa nr. 1^1;

e^1) atestă persoane fizice în vederea realizării responsabilităţilor stabilite în conformitate cu cerinţele şi în condiţiile prevăzute în prescripţiile tehnice;

f) participă la activităţi de omologare de instalaţii şi echipamente;

g) aprobă proceduri de sudură, dacă prin prescripţiile tehnice se impune acest lucru;

h) emite, în conformitate cu cerinţele şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, avize obligatorii de instalare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 1^2 şi avize obligatorii de montare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 1^3;

i) în cazuri justificate, de forţă majoră sau de pericol iminent, poate dispune oprirea din funcţiune sau împiedicarea punerii în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor şi aplică sigilii;

j) efectuează controale periodice şi inopinate la instalaţiile şi echipamentele aflate în funcţiune, dispune măsuri şi aplică sancţiuni în condiţiile legii, atunci când constată că nu sunt respectate cerinţele aplicabile acestora;

k) supraveghează, prin acţiuni periodice şi inopinate, persoanele fizice şi juridice pe care le-a autorizat şi decide menţinerea, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor emise;

l) *** Abrogată

m) realizează supravegherea pieţei în domeniul de activitate pentru care a fost nominalizat;

n) participă la constatarea cauzelor în care s-au produs accidentele la instalaţiile şi echipamentele supuse controlului ISCIR, evaluează efectele produse şi dispune măsurile ce se impun privind siguranţa în funcţionare a acestora, după caz;

o) organizează şi derulează campanii de informare în scopul îmbunătăţirii siguranţei în funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor;

p) avizează, potrivit legii, furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională pentru ocupaţiile prevăzute în anexa nr. 1^1; condiţiile şi cerinţele pentru avizarea furnizorilor de formare profesională se stabilesc prin ordin al inspectorului de stat şef al ISCIR, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

q) participă la elaborarea de standarde în domeniul său de activitate;

r) participă la elaborarea şi validarea standardelor ocupaţionale relevante în domeniul de activitate al ISCIR;

s) elaborează şi supune aprobării, prin ordin al ministrului economiei, lista tarifelor aplicate pentru activităţile prestate de către ISCIR; ordinul ministrului economiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

t) editează şi publică materiale specifice domeniului, în scopul realizării siguranţei în funcţionare şi al prevenirii accidentelor şi avariilor;

u) colaborează cu instituţii similare şi cu organisme din alte ţări, stabileşte şi poate încheia cu acestea, în condiţiile legii, convenţii şi protocoale de recunoaştere reciprocă, reprezintă interesele României în organizaţii şi instituţii internaţionale, în domeniul său de activitate, în calitate de membru observator sau de membru cu drepturi depline;

v) realizează activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul său de activitate;

w) coordonează şi derulează programe cu finanţare internă şi/sau internaţională.

(1^1) Autorizările prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e) se pot baza pe rapoarte de evaluare tehnică, întocmite în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice.

(1^2) Pentru activităţile prevăzute la alin. (1) lit. c^1) ISCIR poate acorda împuterniciri persoanelor fizice şi juridice autorizate, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, prin ordin al inspectorului de stat şef.

(2) ISCIR îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în responsabilitatea sa potrivit legislaţiei în vigoare.

ART. 4

(1) În cadrul ISCIR funcţionează 13 inspecţii teritoriale fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2.

 (1^1) Numărul maxim de posturi aprobat este de 280.

(2) Structura organizatorică a ISCIR este prevăzută în anexa nr. 3.

(3) Personalul din cadrul ISCIR este personal contractual.

(4) Salarizarea personalului din cadrul ISCIR se realizează potrivit prevederilor Legiicadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile personalului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii.

(5) Stabilirea salariului de bază şi a celorlalte drepturi salariale ale conducătorului ISCIR se fac, potrivit legii, la numirea acestuia în funcţie.

ART. 5

(1) ISCIR este condusă de un inspector de stat şef, numit în condiţiile legii.

(2) Inspectorul de stat şef reprezintă ISCIR în raporturile cu ministerele, cu celelalte organisme de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale inspectorul de stat şef emite ordine. Ordinele de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Inspectorul de stat şef numeşte şi revocă, prin ordin, inspectorii de stat şef adjuncţi, directorii, inspectorii-şefi ai inspecţiilor teritoriale şi conducătorii structurilor din cadrul ISCIR prevăzute la alin. (6).

(5) Inspectorul de stat şef poate da împuterniciri de reprezentare şi delegare de competenţă şi altor persoane din cadrul ISCIR.

(6) În cadrul structurii ISCIR, prin ordin al inspectorului de stat şef se pot organiza servicii, birouri, laboratoare, compartimente şi subunităţi necesare realizării obiectului său de activitate.

ART. 6

 (1) Modul de funcţionare şi atribuţiile inspecţiilor teritoriale şi ale celorlalte structuri din cadrul ISCIR se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ISCIR.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al ISCIR se aprobă prin ordin al inspectorului de stat şef.

ART. 7

(1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale ISCIR colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale.

(2) ISCIR are dreptul de a solicita informaţii şi documente de la persoanele fizice sau juridice care proiectează, construiesc, montează, instalează, pun în funcţiune, realizează supravegherea tehnică, execută revizii, repară, întreţin, deţin, exploatează, efectuează verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării, verificări tehnice în utilizare şi verificări tehnice în utilizare pentru stabilirea duratei remanente de viaţă şi de la cele ce pun la dispoziţie pe piaţă instalaţii/echipamente, cu respectarea actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor sau a actelor normative de punere în aplicare a acestei legislaţii, după caz.

(3) ISCIR are dreptul de acces la agenţii economici şi instituţiile publice care deţin sau construiesc, după caz, instalaţii şi echipamente din domeniul său de activitate, precum şi în locurile în care acestea sunt utilizate.

(4) *** Abrogat

ART. 8

ISCIR are obligaţia de a înainta către Ministerul Economiei, la cerere, rapoarte şi/sau informări privind activitatea proprie.

ART. 9

Finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral din venituri proprii, potrivit legii.

Veniturile se realizează din tarife percepute pentru activitatea de autorizare, supraveghere tehnică, verificare în funcţionare şi control, precum şi din orice alte activităţi cu caracter specific, prestate de către ISCIR în condiţiile legii.

ART. 10

(1) ISCIR întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă de ministrul economiei, în condiţiile legii.

(2) Fondurile necesare pentru susţinerea activităţii de supraveghere a pieţei se prevăd distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al ISCIR, urmând să fie folosite numai în acest scop.

(2^1) Disponibilităţile băneşti aflate în conturile ISCIR la finele anului se reportează şi se utilizează de către aceasta în anul următor.

(3) *** Abrogat

ART. 11

 Pentru activităţile specifice ISCIR dispune de un parc auto propriu conform normativului prevăzut în anexa nr. 4.

ART. 12

 Anexele nr. 1, 1^1, 1^2, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ANEXA 1

 

Instalaţii/Echipamente pentru care se autorizează funcţionarea

 

A.      Instalaţii/echipamente sub presiune şi instalaţii/echipamente de ridicat clasice

 

 1. Cazane pentru abur şi pentru apă fierbinte având presiune x volum > 60 (bar x litru)

 2. Recipiente, cu excepţia celor de categoria I stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare

 3. Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune cu puteri nominale > 400 kW

 4. Cisterne şi containere metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia celor reglementate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012

 5. Conducte metalice sub presiune pentru fluide, de categoriile I, II sau III stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015, cu modificările ulterioare

 6. Instalaţii pentru gaze petroliere lichefiate - GPL

 7. Instalaţii pentru gaze naturale comprimate - GNC

 8. Instalaţii pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule - GNCV

 9. Macarale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepţia celor cu acţionare manuală, indifferent de sarcina nominală

 10. Stivuitoare autopropulsate şi translatoare stivuitoare, cu excepţia celor cu acţionare manuală, indiferent de sarcina nominală

 11. Platforme ridicătoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane, indiferent de sarcina nominală, platforme pentru materiale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepţia platformelor ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi

 12. Elevatoare pentru vehicule, cu excepţia celor acţionate manual, indiferent de sarcina nominală

 13. Sisteme de parcare pentru vehicule, cu platforme ridicătoare

 14. Mijloace de ridicat la înălţime pentru lupta împotriva incendiului şi de salvare

 15. Mecanisme de ridicat având sarcina nominală > 1 t, cu excepţia celor cu acţionare manuală, indiferent de sarcina nominală

 16. Maşini de ridicat la care, constructiv, există posibilitatea montării mai multor tipuri de elemente purtătoare de sarcină şi care pot lucra în regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platformă ridicătoare şi altele asemenea, indiferent de sarcina nominală

 17. Ascensoare, cu excepţia celor destinate transportului de materiale având sarcina nominală < 100 kg

 18. Instalaţii de transport pe cablu şi pe plan înclinat pentru persoane/materiale

 19. Scări şi trotuare rulante

 20. Mecanisme şi instalaţii de ridicat pentru teatre, cu excepţia celor acţionate manual, indiferent de sarcina nominală

 21. Echipamente pentru parcurile de distracţii

B.      Instalaţii/Echipamente sub presiune şi instalaţii/echipamente de ridicat din cadrul obiectivelor nucleare

 

 1. Sisteme şi componente care reţin presiunea clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară

 1.1. Sisteme tehnologice sub presiune de securitate nucleară cu p min. = 1,03 bari

 1.2. Componente care reţin presiunea, conform prescripţiilor tehnice

 2. Macarale şi mecanisme de ridicat care deservesc sistemele sub presiune clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară

 3. Instalaţii/Echipamente sub presiune şi instalaţii/echipamente de ridicat clasice prevăzute la lit. A, specifice


 

 

. Fisiere atasate:

HG 1340 2001 actualizata
Termeni si conditii

Cursuri RSVTI. Asociatia Muntenia


Copyright © Asociatia-Muntenia. Toate drepturile rezervate.Continutul acestui site este proprietatea Asociatia-Muntenia. Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002