Cursuri RSVTI

 

Home Despre noi HG 1340 2011 ISCIR ORDIN 130 2011 RSVTI Legea 64 2019 ISCIR Tarife ISCIR 2018 CR 1-2018 Autorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul A Reautorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul B Inscriere cursuri RSVTI Autorizare firme RSVTI Cursuri RSVTI Bucuresti Cursuri RSVTI Baile Felix Cursuri RSVTI Cluj Cursuri RSVTI Sibiu Cursuri RSVTI Sovata Bibliografie RSVTI Legislatie RSVTI Prescriptii Tehnice ISCIR - R Prescriptii Tehnice ISCIR - C Prescriptii Tehnice ISCIR - CR Hotarare 1139 2010 CNCIR Responsabil ISCIR - RSVTI Obligatiile RSVTI Documentatie RSVTI Inregistrarea instalatiilor ISCIR Obligaţiile unităţilor 130/2011 ORDIN 1001 2013 ORDIN 1404 2010 ORDIN 1007 2010 ORDIN 663 2010 ORDIN 2154 2009 Contact

 
Iso 9001

Procedura de autorizare a persoanelor fizice ca RSVTI

Procedura privind autorizarea persoanelor fizice ca operatori RSVTI este stipulata in Metodologia privind autorizarea RSVTI anexa Ordinului 130/2011 emis de Inspectorul de Stat Sef al ISCIR.

Activitatea de operator RSVTI poate fi prestată de catre persoanele fizice în baza autorizaţiei emise de către ISCIR.

Autorizarea unei persoane fizice ca operator RSVTI se face numai după participarea la un program de instruire organizat de o persoană juridică avizată de către ISCIR.

Persoana fizică se poate înscrie la un program de instruire dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

    a) are exerciţiul drepturilor civile;
    b) este aptă din punct de vedere medical pentru prestarea activităţii de operator RSVTI, aspect dovedit prin fişa de aptitudini medicale (adeverinta) eliberată de un medic de medicina muncii;
    c) are studii superioare sau medii tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii; solicitantul cu studii medii trebuie să facă dovada că are o vechime de minimum 2 ani de muncă în domenii reglementate de ISCIR.

Persoanele care îndeplinesc condiţiile demai sus, în vederea înscrierii la un program de instruire, depun la organizatorul programului de instruire următoarele documente:

    a) copia diplomei de studii tehnice;
    b) curriculum vitae;
    c) copia actului de identitate;
    d) fişa de aptitudini medicale eliberată de un medic de medicina muncii.

Pentru actele solicitate în copie, organizatorul programului de instruire va certifica conformitatea acestora cu originalul.
    
La sfârşitul programului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor documentul (adeverinta) care confirmă participarea la programul de instruire.

Persoanele fizice care au participat la un program de instruire, se pot înscrie la examenul în vederea autorizării ca operator RSVTI.

Examenul în vederea autorizării ca operator RSVTI se organizează de persoana juridică avizată de ISCIR, la finalul programului de instruire. Examenul de autorizare se susţine cu ISCIR.
 
Persoanele care se înscriu la examenul în vederea autorizării ca operator RSVTI trebuie să prezinte următoarele documente:

    a) cererea de înscriere la examenul de autorizare;
    b) copia diplomei de studii medii tehnice sau superioare tehnice;
    c) copia actului de identitate;
    d) copia documentului de participare la programul de instruire organizat de către o persoană juridică avizată de ISCIR.

Persoanele care au ocupat timp de minimum 2 ani funcţia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR au dreptul de a dobândi calitatea de operator RSVTI în urma participării la examenul de autorizare şi achitării tarifului de eliberare a autorizaţiei, fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire. 

Persoanele care au ocupat timp de minimum 2 ani funcţia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR şi care au fost atestate ca formatori în domeniul RSVTI sau ca formatori experţi au dreptul de a dobândi calitatea de operator RSVTI, în urma achitării tarifului de autorizare, fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire şi la examenul de autorizare.

Tematica pentru examenul de autorizare se stabileşte de către ISCIR pe baza suportului de curs avizat.  Examenul de autorizare constă într-o examinare scrisă.

Condiţia de promovare a examenului de autorizare este obţinerea notei minime 7 (şapte).
   
Persoanele care nu au promovat sau nu au putut participa la examenul în vederea obţinerii autorizaţiei ca operator RSVTI pot participa la reexaminare pe baza unei solicitări scrise transmise la ISCIR, în termen de maximum 12 luni de la data finalizării programului de instruire.

Examenul de autorizare se susţine cu ISCIR, care planifică candidaţii înscrişi.

Pentru candidaţii care la examenul de autorizare au fost declaraţi "ADMIS", ISCIR eliberează  autorizaţia RSVTI.

 Autorizaţia eliberată de ISCIR are termen de valabilitate de 4 ani de la data eliberării.

 Pe baza autorizaţiei eliberate, operatorul RSVTI deţine o ştampilă de identificare, conform modelului prevăzut în metodologie.


Termeni si conditii

Cursuri RSVTI. Asociatia Muntenia


Copyright © Asociatia-Muntenia. Toate drepturile rezervate.Continutul acestui site este proprietatea Asociatia-Muntenia. Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002